Gecombineerde Verpleeghuiszorg:

(Intramurale Zorg)

Op korte termijn wil Stichting Hamiëd een Verpleeghuis bouwen met 100 plaatsen voor verpleegbehoeftigen. Onderverdeeld in 1 of 2- persoonskamers.

Wat is de Doelstelling van Stichting Hamiëd aangaande het bieden van Verpleeghuiszorg?

  • Het verlenen van Verpleeghuiszorg gericht op de reactivering van patiënten, waardoor de lichamelijke en/ of geestelijke ziekten en/of functiestoornissen worden opgeheven, zodat terugplaatsing naar het eigen leef – en woonmilieu c.q. een ander aangepast woonmilieu buiten het verpleeghuis op zo kort mogelijke termijn wordt verwezenlijkt.
  • Voor patiënten die niet op korte of lange termijn terug kunnen worden geplaatst in een ander milieu. In deze situaties zal onze zorg gericht zijn op het verminderen of het zo lang mogelijk tegengaan van de uitbreiding van de stoornissen, zodat met een optimale begeleiding een zo menswaardig mogelijk functioneren van de patiënt binnen onze instelling wordt gegarandeerd.

Waarom kiest Hamied enkel voor 1 en 2-persoonskamers?

1-Persoons kamer

1-Persoons kamer

Wat mensen uit het verpleeghuis houdt is de angst hun identiteit te verliezen. Dingen als het achterlaten van vertrouwde spullen, het verlies van contacten, verlaten van hun eigen woning, het verlies van privacy en het moeten samenwonen met mensen die de betrokkene zelf niet heeft uitgekozen.

Met het aanbieden van 1 en 2 persoonskamers wordt een gedeelte van de eigen identiteit en privacy gewaarborgd. De betrokkene kan zijn of haar kamer naar eigen wens inrichten en enkele vertrouwde spulletjes als foto's, schilderijen en een klein meubelstuk meenemen.

De overstap is dan minder groot, de betrokkene voelt zich sneller thuis wat zeer bevorderlijk is voor de lichamelijke gesteldheid.

Wat houdt onze gecombineerde verpleeghuiszorg in?

Stichting Hamiëd biedt Somatische en Psychogeriatrische zorg, door professionelen met de noodzakelijke kennis over behandeling, verpleging en begeleiding bij dergelijke zorgvragen.

De Somatische Afdeling

De Somatische Afdeling is bestemd voor mensen bij wie sprake is van een lichamelijk disfunctioneren, meestal als gevolg van een somatische ziekte of een ongeval. Deze groep valt onder te verdelen in:

Tijdelijk opgenomen bewoners: Dit zijn de bewoners van wie verwacht mag worden dat zij na verloop van tijd weer uit het verpleeghuis worden ontslagen, bijvoorbeeld reactiveringsbewoners ( behoeven een gerichte training) en herstellingsbewoners (bewoners die een lang herstelproces moeten doormaken maar geen specialistische ziekenhuiszorg meer nodig hebben)

Langverblijvende bewoners: Bewoners waarbij het lichamelijk disfunctioneren zo omvangrijk is dat de thuissituatie geen of onvoldoende zorg meer kan realiseren, waardoor de bewoner “nooit” meer naar huis zal kunnen.

De psychogeriatrische Afdeling

De psychogeriatrische Afdeling is bestemd voor mensen die zichzelf ten gevolge van hun geestelijke, sociale en mogelijk ook hun lichamelijk functioneren niet of onvoldoende in hun eigen thuissituatie kunnen handhaven. Naar gelang van de hulpbehoefte is deze groep onder te verdelen in:

Begeleidingsbehoevende bewoners: Dit zijn bewoners die wegens bepaalde gedragsstoornissen niet meer in hun eigen omgeving kunnen verblijven. Met deskundige hulp en begeleiding kunnen zij nog enigszins zelfstandig functioneren.

Verzorgingsbehoevende bewoners: Deze bewoners hebben dusdanige gedragstoornissen dat zij niet meer voldoende in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Verplegingsbehoevende bewoners: bij deze groep bewoners zijn de gedragsstoornissen zo ernstig dat zij ook lichamelijk disfunctioneren, en verpleging noodzakelijk is.

Samenwerking

Om de zorgverlening aan de bewoner te kunnen realiseren wordt er een multidisciplinair team samengesteld bestaande uit onder andere een Huisarts, Fysiotherapeuten, Activiteitenbegeleiders, een Muziektherapeut, Diëtiste, Psycholoog en een Maatschappelijk Werker. Ook zal er nauw samengewerkt worden met Ziekenhuizen, Revalidatiecentra en Apothekers. Waar nodig worden ander professionals en specialisten ingeschakeld. Ook doen wij een beroep op de mantelzorgers en vrijwilligers.